Naszą misją jest edukacja i promocja

na rzecz rozwoju fotowoltaiki w Polsce

O nas

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej zostało założone w 2015 roku. Idea powstania stowarzyszenia narodziła się z potrzeby edukacji na temat energetyki słonecznej oraz promowania jej korzyści dla gospodarki Polskiej jak również dla indywidualnych i biznesowych odbiorców energii.

Jesteśmy organizacją, która zrzesza osoby prowadzące działalność w obszarze odnawialnych źródeł energii ze szczególną koncentracją na działalności naukowej, wytwórczej, usługowej, budowlanej i handlowej związanej z fotowoltaiką.

Nasze działania realizujemy w ścisłej współpracy z podmiotami profesjonalnie zajmującymi się energetyką słoneczną, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami naukowymi, których działalność jest zbieżna z rozwojem energetyki słonecznej w Polsce.

Obecnie Stowarzyszenie zrzesza ponad stu członków, reprezentujących firmy i organizacje działające w branży fotowoltaicznej w Polsce, które w sumie zatrudniają kilka tysięcy osób.

Decyzją Zarządu wstąpienie do Stowarzyszenia w 2016 roku jest bezpłatne. Zdecydowano również o niepobieraniu składek członkowskich w tym roku.

Plik do pobrania:

Ludzie

Tomasz Sęk - Prezes Zarządu
Przemysław Pięta - Wiceprezes Zarządu
Paweł Czaus - Wiceprezes Zarządu
Anna Biniszewska - Członek Zarządu
Klaudiusz Kalisz - Członek Zarządu
Paweł Konieczny - Członek Zarządu

Członkowie

R.Power
SolumConcept
Foton Technik
Frenik
Eko 2007
Eko Solary

Solta
GTB Solaris
XGreen Energy
CEO Odnawialna
Fotowoltaika darmowa energia
Solarplace

R-sol
Elektroin
Pure Solutions
Solar Profit
Energfree
Involt

Alterpower
Inditus
Eko Solar Gliwice
Ekofachowcy
RB Elektryk
Pitern

Sunsol
Brewa
Emsol
Elektryk Ostrów
Etsol

Pracownia Analiz Środowiskowych
Plastoma
Installab
Ozebud
Ozawo
SolarStar

Nowak Fotowoltaika
Zalfon
Solum Service
Spirvent
Remex II
Nowa Energia Plus

Zostań Członkiem

Wypełnij formularz rejestracyjny i wyślij go faksem na numer: +48 22 354 65 32 lub mailem na adres: info@pses.org.pl. Formularz zostanie przekazany do Zarządu Stowarzyszenia. Proces aplikacyjny trwa około tydzień.

Pragniemy poinformować, że Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej zdecydował, iż wstąpienie do Stowarzyszenia w 2016 roku jest bezpłatne.
Od członków-założycieli oraz członków, którzy wstąpili do PSES w 2016 r. nie będzie również pobierana składka członkowska za ten rok.

Aktualności

11.10.2016

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z p. Tomaszem Sęk, Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej, który w programie #RZECZoBIZNESIE opowiada o tym, czy warto inwestować w panele słoneczne, jak rozwija się ta technologia w Polsce i czy jest ona opłacalna w naszych warunkach. Wywiad przeprowadził Michał Niewiadomski, dziennikarz gospodarczy „Rzeczpospolitej”.

30.09.2016

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej przygotowuje raport na temat potencjału budowy źródeł fotowoltaicznych w Polsce. Jego przygotowanie jest związane z podjętymi w resorcie energii pracami mającymi na celu opracowanie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2017 roku. Obecnie nasze Stowarzyszenie otrzymuje ze wszystkich starostw w Polsce wypełnione ankiety zawierające m.in. lokalizacje i moc inwestycji fotowoltaicznych, które otrzymały już pozwolenia na budowę, względnie trwają postępowania zmierzające do otrzymania takich pozwoleń. Prace nad niniejszym opracowaniem powinny zakończyć się do połowy października 2016 r.

25.04.2016

W dniu 31 maja 2016 roku przedstawiciele PSES wzięli udział w posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, podczas którego rozpatrywany był poselski projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Podczas dyskusji nasi przedstawiciele zabiegali o przyjęcie możliwie jak najszerszej definicji „prosumenta”, w szczególności postulowali zmianę, aby energia wytwarzana ze źródeł odnawialnych w mikroinstalacji mogła być zużywana na potrzeby przedsiębiorców związane również z wykonywaną przez nich działalnością gospodarczą. Drugą z podnoszonych przez PSES kwestii było zwiększenie stosunku ilościowego energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci co najmniej do stosunku 1 do 0,88, wobec planowanego 1 do 0,7. Przebieg całego posiedzenia można obejrzeć poniżej:

25.04.2016

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej przypomina, że od 1 stycznia 2016 r. w Polsce miał funkcjonować system wsparcia odnawialnych źródeł energii w oparciu o kontrakty różnicowe w systemie aukcji, jednak "pomimo oczekiwań branży i zapewnień rządzących" wejście w życie przepisów rozdziału 4. ustawy o OZE odroczono do 1 lipca 2016 r. Przypominamy również, że najwięksi gracze na rynku OZE w Europie – Niemcy, Francja i Wielka Brytania – wdrożyły systemy aukcyjne i przeprowadziły od początku 2015 roku w sumie 6 aukcji.

Link

18.04.2016

Na portalu www.cire.pl ukazał się artykuł, w którym m.in. o demokratycznym charakterze fotowoltaiki wypowiada się Jakub Charaszkiewicz z Rady Programowej PSES. W artykule przedstawione zostały również wyliczenia PSES, z których wynika, że Polska stoi przed szansą stworzenia 20 000 nowych miejsc pracy oraz dodatkowych 9 do 18 mld PKB w przypadku startu systemu aukcyjnego stymulującego rozwój elektrowni fotowoltaicznych (PV).

Link

13.04.2016

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Tomaszem Sękiem, Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej, który ukazał się na portalu gramwzielone.pl

www.gramwzielone.pl

Fotowoltaika

to technologia, która pozwala przetwarzać światło słoneczne w energię elektryczną. Innymi słowy dzięki niej możliwe jest pozbawione jakichkolwiek emisji i w zasadzie nieograniczone wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego. Jest to jedna z technologii określanych jako odnawialne źródło energii.

Przetwarzanie światła słonecznego w energię elektryczną możliwe jest dzięki funkcjonowaniu tzw. ogniw fotowoltaicznych, zwanych również jako ogniwa słoneczne, czy też ogniwa fotoelektryczne. Są to urządzenie zbudowane z krzemu o wysokiej czystości, na którym uformowana została bariera potencjału w postaci złącza P – N (positive – negativ). Padające na takie złącza fotony prowadzą do powstania napięcia elektrycznego, a w konsekwencji energii elektrycznej.

W chwili obecnej fotowoltaika znajduje coraz powszechniejsze zastosowanie. Spowodowane jest to czynnikami takie jak ekologia (jest to technologia, z funkcjonowaniem której nie łączą się żadne negatywne oddziaływania na środowisko), powszechna dostępność (promieniowanie słoneczne występuje praktycznie wszędzie) oraz ekonomia (w ostatnich latach postępuje stały spadek cen ogniw fotowoltaicznych).

Ocenia się, że potencjał energii promieniowania słonecznego dochodzącego do powierzchni Ziemi wynosi aż 86.000 TW. Obecne zapotrzebowanie naszej planety to ok. 15 TW. Oznacza to, że wykorzystanie jedynie 0,018 % potencjału energii promieniowania słonecznego pozwoliłoby zabezpieczyć potrzeby całej planety. Oczywiście nie bierzemy tutaj pod uwagę takich czynników jak przesyłanie wyprodukowanej przez ogniwa energii oraz jej magazynowanie, ale nie ulega wątpliwości, że dynamiczny rozwój tej technologii może w znaczący sposób zrewolucjonizować myślenie o pozyskiwaniu energii elektrycznej.

Wydaje się, że proces ten już się dzieje. W ostatnich latach fotowoltaika przeżywa intensywny rozwój. Na koniec 2006 roku na całym świecie moc zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych wynosiła tylko ok. 6,9 GW. Na koniec 2014 roku było to już niespełna 190 GW. Od początku XXI wieku fotowoltaika rozwija się w tempie około 40% rocznie. Oznacza to, że fotowoltaika jest technologią, która obecnie zaspokaja ok. 1 % światowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Liderem w wykorzystaniu fotowoltaiki są Niemcy, gdzie moc zainstalowanych paneli wynosi ponad 32.000 MW. Dla porównania, potencjał polskich konwencjonalnych elektrowni to około 38.000 MW, a moc instalowanych paneli fotowoltaicznych to około 70 MW.

Podsumowując warto podkreślić, że potencjał energetyki słonecznej jest w praktyce nieograniczony, co czyni ją najbardziej perspektywiczną ze wszystkich dostępnych technologii OZE.

Cele Stowarzyszenia

  1. Działalność w zakresie edukacji o odnawialnych źródłach energii elektrycznej, ze szczególną koncentracją na technologiach energetyki słonecznej, w tym działalność polegająca m. in. na: a. prowadzeniu seminariów, szkoleń, warsztatów; udzielanie pomocy organizacyjnej, prawnej i ekonomicznej w zakresie fotowoltaiki
  2. Prognozowanie kierunków rozwoju energetyki OZE, w szczególności fotowoltaiki oraz wielkości produkcji energii z tych źródeł, zwłaszcza pod kątem realizacji polityki ekologicznej i energetycznej państwa oraz występowanie do organów administracji publicznej z wnioskami w tym zakresie
  3. Wyrażanie opinii o rozwoju energetyki w Polsce, o projektach aktów prawnych i rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania energetyki ze źródeł odnawialnych, występowanie z inicjatywą takich aktów i rozwiązań oraz uczestniczenie w ich przygotowywaniu, ze szczególnym uwzględnieniem fotowoltaiki
  4. Promowanie i wspieranie rozwoju produkcji energii ze słońca w Polsce, oraz informowanie społeczeństwa, iż wzrost wykorzystania tych źródeł energii pozwala na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zmniejszenie degradacji wywołanej masowym pozyskiwaniem paliw kopalnych
  5. Inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów prawnych oraz prezentowanie opinii na temat przepisów prawnych i polityki gospodarczej dotyczącej energii OZE
  6. Działalność w zakresie ochrony środowiska przed negatywnymi skutkami działalności energetycznej, związanej z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii i paliw
  7. Współpraca z organami administracji publicznej, organami władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz organizacjami gospodarczymi, społeczno-zawodowymi oraz placówkami naukowymi w kreowaniu i wdrażaniu systemu wspierania wykorzystania energetyki słonecznej, w tym w szczególności fotowoltaiki
  8. Promowanie osiągnięć Członków Stowarzyszenia w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej

ul. Domaniewska 39A
wejście B, VI piętro
02-672 Warszawa

Adres korespondencyjny:

Puławska 2
wejście A, VII piętro
02-566 Warszawa

Tel. 48 512 879 435
fax: 48 22 354 65 32

e-mail: info@pses.org.pl

Copyright © 2015-2016 Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej

Made by mangomedia.pl